RFCC (Residue Fluid Cracking Catalyst)

با توجه به اهمیت استفاده بهینه از منابع هیدروکربنی در بحث انرژی و نقش آن در توسعه صنعتی و اقتصادی …

اتیل بنزن

اتیل بنزن مایع بی رنگ با بویی مانند بنزین اروماتیک است. چگالی کمتر از اب دارد و نامحلول در اب، …

مونومر های استایرن

هیدروژن زدایی کاتالیزوری یا فرایند پراکسیداسیون همراه با اکسید پروپن ، مونومر مهمی را تولید می کند به نام مونومر …

FCC

برای تبدیل نفت با کیفیت پایین و درصد وزنی بالا باوزن بالا به بنزین ارزشمند و محصولاتی با وزن کمتر، …

ایزومریزاسیون

برای تنظیم مجدد هیدروکربن ها به ایزومرهای با ارزش تر و مفیدتر، برای تبدیل N- پارافین با اکتان پایین به …

هیدروتریتینگ

هیدروتریتینگ یک فرایند اصلی پالایشگاهی برای کاهش مقدار گوگرد، نیتروژن، الفین اشباع و ترکیبات اروماتیک و همچنین برای تولید محصولی …

DCC (Deep Catalytic Cracking)

بعد از دهه ۸۰ میلادی با افزایش قیمت نفت استفاده از واحدهای کت کراکر و هیدروکراکینگ مقرون به صرفه شد. …

اوره و امونیاک

گاز طبیعی در مرحله اصلاح (رفرمینگ) اولیه، با بخار در لوله های کوره بسته بندی شده ، اصلاح می شود …

اکسید اتیلن

اکسید اتیلن یا اکسیران ،ساده ترین ترکیب اپوکسید شناخته شده است. این ترکیب در حالت گازی سنگین تر از هوا …

بازیافت گوگرد

تغییر H2S، گاز طبیعی وپردازش محصول فرایند نفت خام دارای گوگرد بالا، برای رسیدن به گوگرد را فرایند بازیافت گوگرد …

هیدروژناسیون

واکنش شیمیایی مواد با H2 در حضور کاتالیزور، واکنش هیدروژناسیون نامیده می شود. هیدروژناسیون و هیدروژن زدایی، هر دو فرایندهایی کاتالیزوری …

رفرمینگ

برای تبدیل نفتا با اکتان پایین به رفرم شده با اکتان بالا، برای تولید منبعی از ارومیتیک های اصلی در …