۱۴
آذر

کاربردهای نفت خام

تمدن بشری همواره در تمام زمینه‌های خود از قبیل صنعت، حمل‌و‌نقل، سکونت و مسائل تجاری به استفاده از انرژی وابسته بوده است. از کل انرژی تولیدی در جهان بخش صنعت شامل واحد‌های تولیدی، کشاورزی، (بیشتر…)

۰۲
آبان

نفت فروختن یا نفروختن؟

نفت فروختن یا نفروختن؟ مسئاله این است.
فکرکنید، اگه قرار بود درآمد کشور ناشی از فروش نفت، بصورت مستقیم و ماهیانه بین جمعیت مردم ایران تقسیم بشه، سهم هر نفر چقدر بود؟ (بیشتر…)