فرم تماس با ما

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

بازدارنده های خوردگی

بازدارنده های خوردگی، با وظیفه جلوگیری از آسیب رسیدن به مواد و تجهیزات، لایه نازکی از غشا محافظ باریک بر سطح مواد ایجاد می‌کنند. خطوط لوله نفت و گاز به طور گسترده از فولاد کربن ساخته شده است. فولاد کربن در نزدیکی آب، نفت خام یا گاز طبیعی ایجاد شده از منابع زیرزمینی، دچار خوردگی می شود. تحقیقات در زمینه خوردگی در ابتدا فقط بر فاز آبی متمرکز بود اما تحقیقات جدید در زمینه اثربخشی بازدارنده های خوردگی در  فاز نفت خام  متمرکز است.

هر چند بازدارنده‌های خوردگی از لحاظ ماهیت مواد تشکیل دهنده به دو گروه ترکیبات آلی و غیر آلی تقسیم‌بندی می‌شوند، اما دسته‌ بندی‌های دیگری نیز برای این مواد پیشنهاد شده‌است. برای مثال بر اساس مکانیزم عملکرد، بازدارنده‌های خوردگی به سه دسته کاتدی، آندی و مخلوط کاتدی – آندی طبقه بندی می‌شوند. بر اساس سیستم مورد استفاده بازدارنده‌های خوردگی به سه دسته، محلول در آب، محلول در نفت و بازدارنده‌های خوردگی سه فازی تقسیم بندی نمود.

مهم‌ترین عامل بر کارایی یازدارنده‌های خوردگی pH محیط است. ثابت نگه داشتن pH در سیستم‌های مختلف گازی با استفاده از گلایکول مکانیزمی است که در ایران به منظور جلوگیری از خوردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.