ZSM-5 یک زئولیت آلومینا سیلیکات متعلق به خانواده پنتازیل زئولیت ها می باشد. فرمول شیمیایی آن NanAlnSi96–nO192·16H2O می باشد. این ماده به عنوان پایه بیشتر کاتالیستهای صنعتی در صنایع نفت و پتروشیمی می باشد. بوسیله پتنت ارائه شده در سال 1975 توسط شرکت نفت Mobil، این کاتالیست به طور گسترده در صنعت نفت به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن برای واکنش های ایزومریزاسیون هیدروکربن ها استفاده می شود. ZSM-5 یک زئولیت مصنوعی می باشد که از واکنش زیر بدست می آید:

SiO2 + NaAlO2 + NaOH + N(CH2CH2CH3)4Br + H2O → ZSM-5 + analcime + alpha-quartz

 

یکی دیگر از کاربردهای این کاتالیست می توان به ایزومریزاسیون متازایلن به پارا زایلن اشاره نمود. به واکنشهایی که به سلکتیویته بالایی نیاز دارند میتوان از این پایه کاتالیستی استفاده نمود.

از ویژگیهای این کاتالیست می توان به داشتن سطح ویژه و حجم تخلخل بالای آن اشاره نمود. بسته به نسبت وزنی سیلیس به آلومینا در ساختار این کاتالیست، میتوان کاربردهای مختلفی از این کاتالیست انتظار داست. این کاتالیست برای واحدهای ریفرمینگ و FCC کاربرد بالایی دارد.