۳۰
مرداد

H2O2

ماده شیمیایی پراکسید هیدروژن ( Hydrogen peroxide) پراکسید هیدروژن که با نام های آب اکسیژنه، پراکسان و پرهیدروکسیک اسید نیز …

۲۵
خرداد

حذف گوگرد از مشتقات نفتی

ترکیبات گوگردی موجود در نفت خام شامل گوگرد عنصری، سولفید، دی سولفید، مرکاپتان، تیوفن، بنزوتیوفن ودی بنزوتیوفن است. حذف گوگرد …