۳۰
مرداد

H2O2

ماده شیمیایی پراکسید هیدروژن ( Hydrogen peroxide) پراکسید هیدروژن که با نام های آب اکسیژنه، پراکسان و پرهیدروکسیک اسید نیز …