پرسولفات پتاسیم یا KPS یک کریستال بی رنگی شفاف است که یک اکسید کننده قوی است. پتاسیم پرسولفات نوعی ترکیب معدنی جامد سفید رنگ است که به نسبت کم محلول در آب سرد بوده، ولی در آب گرم خاصیت انحلال پذیری بهتری دارد. پرسولفات پتاسیم را می توان با الکترولیز کردن محلول سرد بی سولفات پتاسیم در سولفوریک اسید با چگالی کنونی و یا با اضافه کردن پتاسیم بی سولفات به محلول آمونیم پروکسی دی سولفات نمک تهیه کرد. در اصل این ماده از طریق اکسیداسیون شیمیایی سولفات پتاسیم با استفاده از فلوئور تهیه می شود.

ایمنی ماده شیمیایی پرسولفات پتاسیم Potassium Persulfate :

استنشاق پتاسیم پرسولفات، خوردن یا تماس آن با پوست و چشم باعث آسیب شدید، سوختگی یا مرگ می شود. گرمایش پتاسیم پرسولفات خطر آتش سوزی و انفجار شدید داشته و در معرض حرارت قرار دارد آن موجب ایجاد گازهای سمی شامل اکسید گوگرد می شود.

 

 

موارد کاربرد پتاسیم پرسولفات Potassium Persulfate :

  • این نمک برای شروع پلیمریزاسیون الکن های مختلف استفاده می شود که منجر به تولید پلیمرهای صنعتی مهم مانندلاستیک سنتزی و پلی تترافلوئورواتیلن و مواد مرتبط می‌شود.
  • درشیمی آلی به عنوان عامل اکسنده مثلا در اکسیداسیون پرسولفات و اکسیداسیون کاربرد دارد.
  • برای تخریب اکسیداتیو مواد مضر در استخر
  • در تولید اصلاح کننده نشاسته و در تولید مواد چسب و پوشش
  • در اکسیداسیون زنجیره شاخه، الکل و اکسیداسیون هیدروکسید آروماتیک
  • به عنوان سفید کننده و ضد عفونی کننده پارچه
  • به عنوان شتاب دهنده پلیمریزاسیون در رزین های مصنوعی