سولفید هیدروژن ترکیب مضری می باشد که با استفاده از اکسیداسیون کاتالیستی می توان آن را به ترکیبات غیر مضری تبدیل نمود. کاتالیستهایی که برای این منظور موجود می باشند را می توان به دو گروه عمده تقسیم بندی نمود:

  • کاتالیستهای پایه کربن (کربن فعال، کربن نانوتیوب و نانوفیبر)
  • کاتالیستهای پایه اکسید فلزات.

در صنعت بیشترین کاربرد این نوع کاتالیستها از نوع دوم یعنی کاتالیستهای پایه اکسید فلزات می باشند. اکسید فلزات استفاده شده مانند MgAlVO می باشد. البته در این نوع کاتالیستها دمای واکنش بالا می باشد که این خود به عنوان یک نقطه منفی تلقی میشود.