۲۷
شهریور
۱۳۹۹

تفاوت اتانول و متانول

اتانول یا الکل اتیلیک یا اتیل الکل یا الکل میوه دارای فرمول شیمیایی C2H5OH است که ترکیب شیمیایی با بوی خاص و آتش‌گیری است. اتانول برای انسان از …

۲۴
شهریور
۱۳۹۹

سودا اش

سودا اش، نام تجاری کربنات سدیم، با فرمول شیمیایی Na2CO3، یک ماده شیمیایی چند منظوره و با کاربردهای متفاوت در …

۱۹
شهریور
۱۳۹۹

ماده شیمیایی دی اتانول آمین DEA

دی اتانول آمین (diethanolamine) با علامت اختصاری DEA مایعی بی‌رنگ و دارای بویی مانند آمونیاک است، این ماده شیمیایی با …

۱۵
شهریور
۱۳۹۹

آب اکسیژنه

هیدروژن پراکسید یک مایع بی رنگ، شفاف، کمی لزج با بوی خاص ضعیف و آمیختنی با آب به هر نسبت …

۰۵
شهریور
۱۳۹۹

سیکلو هگزیل آمین

سیکلو هگزیل آمین ترکیبی آلی از دسته آمین‌های آلیفاتیک است که با نا‌م‌های آمینو سیکلو هگزان و سیکلو هگزان امین نیز …

۳۰
مرداد
۱۳۹۹

ماده شیمیایی نیترات آمونیوم

نیترات آمونیوم، با فرمول شیمیایی NH4NO3، نمکی از آمونیاک و اسید نیتریک است که حاوی حدود ۵/۳۳ درصد نیتروژن است. …

۲۱
مرداد
۱۳۹۹

فتالیک اسید

فتالیک اسید که بنزن دی کربوکسیلیک اسید نیز نامیده می شود دارای فرمول شیمیایی  C6H4(COOH)2، است. ایزومرهای مختلف فتالیک اسید …

۱۴
مرداد
۱۳۹۹

الکل ایزوپروپیل

ایزوپروپیل الکل یک ترکیب آلی است که با نام‌های ایزوپروپانول و 2-پروپانول نیز شناخته می‌شود. این ترکیب شیمیایی در گروه ترکیبات الکل‌ها قرار …

۱۸
خرداد
۱۳۹۹

ماده شیمیایی متانول Methanol

متانول ساده ترین الکل است که با نام متیل الکل نیز شناخته می‌شود، متیل الکل ریشه یونانی دارد و از …