ماده شیمیایی توپانول Topanol

توپانول نام تجاری ماده شیمیایی 4و2- دی متیل 6- ترشیو بوتیل فنول است. با توجه به ساختار مولکولی، این ماده …

ماده شیمیایی اکسیژن زدا

وجود اکسیژن محلول باعث خوردگی در تجهیزات نفتی می‌گردد. اکسیژن زداها مواد شیمیایی هستند که با اکسیژن محلول در سیال …

ترکیبات پلاتین

طراحی، سنتز و تولید ترکیبات فلزهای گران بها (ترکیبات پلاتین) کاربرد کاتالیست‌های پلاتین در صنعت را می‌توان دو شاخه اصلی …

ترکیبات نقره

طراحی، سنتز و تولید ترکیبات فلزهای گران بها (ترکیبات نقره) استفاده از کاتالیست‌های نقره به دو دلیل قدرت اکسیداسیون بالا …

ماده شیمیایی صمغ زانتان

ماده شیمیایی صمغ زانتان یک بیوپلیمر است که در سال 1950 در بخش توسعه و تحقیقات کاربردی وزارت کشاورزی ایالات …

H2S Scavenger

هیدروژن سولفید گاز بسیار سمی است که از تجزیه مواد آلی و محصول، ناخواسته در فرآیند تولید می‌گردد. گاز H2S …

صمغ گوآر

کاشت گیاه گوار برای اولین بار در هندوستان آغاز گردید و سپس مقاومت بالای این گیاه در شرایط سخت جوی، …