ماده شیمیایی مورفولین (C4H9NO)

ماده شیمیایی مورفولین یک ترکیب شیمیایی ارگانیک است که هتروسیکل بوده و مشخصه‌ ترکیبات آمین و اتر را با هم …