Flocculating Agent

فلوکولنت ها که به عنوان agent flocking نیز شناخته می‌شوند، مواد شیمیایی هستند که لخته سازی را با تجمع کلوئیدها …

ماد شیمیایی Reverse Osmosis (RO)

اسمز معکوس (Reverse Osmosis) فرایند تصفیه آب است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از …

ماده شیمیایی دیاتومیت (Diatomite)

دیاتومه ها موجودات تک سلولی بسیار ریزی هستند که متعلق به خانواده جلبک های دریائی باسیلاریوفیس هستند. سلول های زنده …

کواگولانت Coagulant

کواگولانت و فلوکولانت به عنوان مواد کمک منعقد کننده در تصفیه پساب به کار برده می‌شوند. ناخالصی‌های موجود در آب‌های …