فلوکولانت

ناخالصی‌های موجود در آب‌های زیرزمینی و سطحی شامل ذرات حل شده و سوسپانسیون‌ها هستند. جهت جداسازی این مواد از آب …

بایوساید

به منظور بهینه‌سازی تولیدات نفت و گاز، برنامه‌های کنترل میکروبی از اهمیت بالایی برخوردارند. برای داشتن حداکثر بهره وری در …

ماده شیمیایی اکسیژن زدا

وجود اکسیژن محلول باعث خوردگی در تجهیزات نفتی می‌گردد. اکسیژن زداها مواد شیمیایی هستند که با اکسیژن محلول در سیال …

بازدارنده‌های خوردگی

بازدارنده‌های خوردگی، با وظیفه جلوگیری از آسیب رسیدن به مواد و تجهیزات، لایه نازکی از غشا محافظ باریک بر سطح …