جلسه آشنایی با قانون جدید چک
20
مهر
1399

جلسه آشنایی با قانون جدید چک

جلسه آشنایی با قانون جدید چک سال 1397، قانون چک مجدداً با اهداف متعددی مورد بازبینی قرار گرفت. امروزه برای …