استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015

فرایند گرایی برای بهبود مستمر:

در فضای رقابتی حاکم بر حوزه های صنعت و تجارت، اصول مدیریت نوین برای بقا و رشد سازمان ها بسیار ضروری است. یکی از این اصول که در دهه اخیر به دلیل دستاوردهای بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات، اهمیت روزافزون داشته است،

طراحی سازمان بر اساس رویکرد فرایند گرا در جهت مدیریت و رهبری اثربخش می باشد. بدون تردید طراحی و پیاده سازی رویکرد فرایندی بسیار سخت تر از طراحی سیستم وظیفه ای است، اما تمرکز، آموزش و افزایش مهارت سرمایه های انسانی سازمان در رابطه با رویکرد فرایندی، ارتقای بهره وری و رضایت کامل مشتریان و سایر ذینفعان را به همراه خواهد داشت.
خانواده راینه داران به منظور بهبود مستمر که یکی از اصلی ترین مفاد خط مشی شرکت می باشد، با تمرکز بر رویکرد فرایند محور ، فرایندهای خود را با بهره گیری و الگوبرداری از چارچوب طبقه بندی فرایندها (PCF ) منتشر شده توسط مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا ( APQC) تعیین و انجام فعالیت ها و مسوولیت ها را در فضای تعاملی بر طبق اصول فرایندگرایی پیوسته دنبال می کند.

نمودار ذیل فرآیندها و لیست دستورالعمل ها و روش های اجرایی جاری در شرکت طبق استاندارد ISO9001:2015 می باشد.

فرایندهای اصلی
فرایندهای مدیریت و پشتیبانی